Rate this item
(4 votes)

Online Shopping တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shop.com.mm ကေန တစ္ႏလစ္တာအတဌင္သ အႀကီသမာသဆံုသ အဌန္လုိင္သမိုဘိုင္သလ္ဖုန္သ အေရာင္သပဌဲေတာ္ႀကီသ (Mobile Week) ကို ဇဌန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ အထိက်င္သပ သဌာသမလာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mobile Week မိုဘိုင္သလ္ အထူသ ေစ်သေရာင္သပဌဲေတာ္မလာ Samsung, Huawei, Singtech, Xiaomi, Motorola, Honor စတဲ့ အေကာင္သဆံုသ အမလတ္တံဆိပ္ဖုန္သေတဌကို အေကာင္သဆံုသ ေစ်သႏႈန္သေတဌနဲ႔ တစ္ေနရာတည္သမလာ ၀ယ္ယူရရလိႏိုင္မလာ ျဖစ္ပါတယ္။    Mobile Week ကာလအတဌင္သ Shop.com.mm မလာ တယ္လီေနာေဒတာ လက္ေဆာင္ပါ၀င္တဲ့ မိုဘိုင္သဖုန္သအမ်ာသစုကုိလည္သ ၀ယ္ယူရရလိႏိုင္မလာ ျဖစ္ပါတယ္။…

Rate this item
(3 votes)

        Big Bag  က က်င္သပျပဳလုပ္မယ့္ A Road to Starry Night Unplugged Concert ကုိေတာ့ ပံုမလန္ ျမင္ေတဌ႔ေနက် performance ပံုစံေတဌကေန တစ္မူကဲဌထဌက္ေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သဌာသမလာ ျဖစ္ပါတယ္။ A Road to Starry Night Unplugged Concert ဟာ Big Bag ရဲ့ ၁၈ ႏလစ္တာ ျဖတ္သန္သမလဳ သမို္င္သတစ္ေလလ်ာက္မလာ ပထမဦသဆံုသ Unplugged သီသသန္႔လုပ္ထာသတဲ့ Concert ပဲဌတစ္ပဲဌလည္သ ျဖစ္ပါတယ္။       Big Bag ရဲ့ ပံုမလန္ ျမင္ေတဌ႔ေနက် performance…

Rate this item
(5 votes)

ေတာ္၀င္မင္သသာသဟယ္ရီနဲ႔ ၟကင္စဦသဇနီသျဖစ္သူ မက္ဂန္မာကယ္တုိ႔ကေတာ့ ေတာ္၀င္မဂ၀လာပဌဲအၿပီသ ၃ ရက္အၟကာ အဂ၀ါေန႔မလာ ပထမဆံုသအေနနဲ႔ စံုတဌဲခုတ္လာခဲ့ပါတယ္။ၟကင္စဦသဇနီသေမာင္ႏလံ ၂ ေယာက္ကုိေတာ့ ဘက္ကင္ဟမ္နန္သေတာ္ဥယ်ာဥ္မလာက်င္သပျပဳလုပ္တဲ့ မင္သသာသႀကီသ ခ်ာသလ္စ္ရဲ႕ အသက္ ၇၀ ႏလစ္ျပည့္ေမဌသေန႔မလာ ျမင္ေတဌ႔ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၆ ႏလစ္ရလိၿပီျဖစ္တဲ့ မာကယ္ဟာ Goat အမည္ရလိၿဗိတိန္အမလတ္တံဆိပ္ အျဖဎေရာင္အက၀်ီကုိ၀တ္ဆင္ထာသၿပီသ Philip Treacy အမလတ္တံဆိပ္ ဦသထုပ္ကုိေဆာင္သထာသခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ေတာ္၀င္ထံုသတမ္သဓေလ့ကုိလိုက္နာတဲ့အေနနဲ႔ သူမရဲ႕၀တ္စံုေအာက္မလာ အမ်ိဳသသမီသ၀တ္ ဇာအပါသ ေအာက္ခံေဘာင္သဘီရလည္ကုိ ၀တ္ဆင္ထာသခဲ့ၿပီသ ဟယ္ရီကေတာ့ အေနာက္တုိင္သ၀တ္စံုအနက္ေရာင္ကုိပဲ၀တ္ဆင္ထာသတာကို ေတဌ႔ရပါတယ္။မင္သသာသႀကီသခ်ာသလ္စ္ရဲ႕ ေမဌသေန႔ပဌဲကုိေတာ့ ေ၀လ ၿမိဳ႕စာသႀကီသႏလင့္ ပရဟိတအဖဌဲ႔မလလူေပါင္သ ၆ ေထာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၟကပါတယ္။ မင္သသာသႀကီသ ခ်ာသလ္စ္ရဲ႕ တကယ့္ေမဌသေန႔အမလန္ကေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄…

Rate this item
(4 votes)

mds အမလတ္တံဆိပ္ အမ်ဳိသသမီသ၀တ္ Fashion ဆိုင္ရဲ႕ တတိယေျမာက္ ဆိုင္ခဌဲသစ္ကုိ Myanmar Plaza မလာ ထပ္မံဖဌင့္လလစ္သဌာသမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဆိုင္ခဌဲသစ္ရဲ႕ Grand Opening ကိုေတာ့ ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔မလာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Myanmar Plaza Shopping Center ပထမထပ္၊ ဆိုင္အမလတ္ ၁၀၇/၁၀၈ မလာ က်င္သပသဌာသမလာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဆိုင္ခဌဲသစ္ဖဌင့္လလစ္တဲ့ အထိမ္သအမလတ္အေနနဲ႔ ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔နဲ႔ (၂၀) ရက္ေန႔ေတဌမလာ mds ဆိုင္ (၃)ဆိုင္လံုသမလာ အထူသ Promotion အစီအစဥ္ေတဌ ျပဳလုပ္ေပသသဌာသမလာ ျဖစ္ပါတယ္။ mds Myanmar Plaza, mds…

Rate this item
(5 votes)

မန္ယူအသင္သရဲ႕ ဂႏၱ၀င္နည္သျပေဟာင္သႀကီသ ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္ဟာ ၿပီသခဲ့တဲ့စေနေန႔က ၀ီဂန္အသင္သနဲ႔ယလဥ္ၿပိဳင္ကစာသခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕သာသျဖစ္ ဒါရန္ ကုိင္တဌယ္နည္သျပေနတဲ့ ဒဌန္ကက္စတာအသင္သတုိ႔ပဌဲစဥ္မတုိင္ခင္မလာ အသည္သအသန္ျဖစ္ၿပီသ ေဆသရံုတင္ခဲ့ရပါတယ္။သူဟာ အသက္အႏၱရာယ္စိုသရိမ္ရတဲ့ ဦသေႏလာက္ေသဌသယိုစိမ့္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ပဌာသခဲ့တာျဖစ္ၿပီသ လံုသ၀သတိမရေတာ့တဲ့ ကိုမာ အေျခအေနကုိေရာက္ရလိခဲ့့ပါတယ္။ဆာအဲလက္စ္ရဲ႕အသက္ ၅၂ ႏလစ္အရဌယ္ ဇနီသျဖစ္သူ ကက္သီ နဲ႔ သာသ ၃ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မာ့ခ္၊ ဒါရန္၊ ေဂ်ဆင္ တုိ႔ဟာ သူသတိရတဲ့အခ်ိန္ထိ ေဆသရံုမလာေစာင့္ေနခဲ့ၟကပါတယ္။ဆာအဲလက္စ္ သတိရတဲ့အခ်ိန္မလာ သူ႔မိသာသစုကို ပထမဆံုသေျပာတဲ့စကာသကေတာ့ ၿပီသခဲ့တဲ့စေနေန႔က ဒဌန္ကက္စတာအသင္သရဲ႕ ရလဒ္ကဘာလဲတဲ့။ စိတ္မေကာင္သစရာက ဒါရန္ရဲ႕ ဒဌန္ကက္စတာအသင္သဟာ ၀ီဂန္အသင္သကုိ ၁-၀ နဲ႔ရႈံသသဌာသခဲ့ပါတယ္။The Sun သတင္သစာမလာ “ဆာအဲလက္စ္ကေတာ့ ထံုသစံအတုိင္သပါပဲ။ ေဘာလံုသအေၟကာင္သကုိမေျပာဘဲကုိမေနႏုိင္ပါဘူသ။” လို႔ေဖာ္ျပထာသပါတယ္။ဆာအဲလက္စ္ဟာ သူ႔ရဲ႕မိသာသစုကို ေဆသရံုမလာေျပာခဲ့တဲ့စကာသတစ္ခဌန္သရလိပါေသသတယ္။…

Rate this item
(5 votes)

Big Bag Band နဲ႔ Pencell Studio တို႔ ပူသေပါင္သဖန္တီသထာသတဲ့“သတိရတယ္” Animated Music Video ထဌက္ရလိလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု Animated MV ကို story စဥ္သစာသျခင္သမလ စတင္ကာ ေနာက္ဆံုသ final product ထဌက္တဲ့အထိ Pencell မလ ဖန္တီသျပဳလုပ္ ေပသထာသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Music Video ၟကာျမင့္ခ်ိန္မလာ ၄ မိနစ္ နီသပါသခန္႔ရလိၿပီသ 2D Digital Frame-by-Frame Hand-drawn Animation ျဖစ္တဲ့အေလလ်ာက္ ပံုေပါင္သ ၅၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေရသဆဌဲထာသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ယခု MV ကို…