Monday, 25 November 2019 07:00

4.jpg

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ က်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီး၏ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ အေဝးသင္မ်ား၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ နိုဝင္ဘာ ၅ ရက္နွင့္ ၆ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၉ ရက္ နွင့္ ၁၀ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

၂။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ နိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ ျဖစ္သည္။

၃။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ အေဝးသင္မ်ား၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္နွင့္ ၅ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၈ ရက္ နွင့္ ၉ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

၄။ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္နွင့္ ၁၅ ရက္ ျဖစ္သည္။

၅။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္နွင့္ ၁၈ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ၂၁ ရက္ နွင့္ ၂၂ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။၏၏

၆။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ျဖစ္သည္။

၇။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ နွင့္ ၅ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

နိုဝင္ဘာ (၁၈) မွစ၍ ေန႔သင္တန္းအားလံုး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္နွံနိုင္ျပီ

၈။ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ နွင့္ ၁၂ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

၉။ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၀။ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ နွင့္ ၁၉ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

၁၁။ သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နွင့္ ၂၇ ရက္ တို႔ျဖစ္သည္။

၁၃။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀-၂၁ အထက္တန္းအဆင့္ သင္ရိုးသစ္တြင္ ဘာသာတြဲ (၄)မ်ိဳး၌ ဘာသာရပ္ (၁၀) မ်ိဳးစီ ပါဝင္လာ

၁၅။ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၆။ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၇။ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)ရန္ကုန္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၈။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ ျဖစ္သည္။

၁၉။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ ျဖစ္သည္။

၂၀။ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ ျဖစ္သည္။

၂၁။ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ရန္ကုန္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္ ျဖစ္သည္။

ယာယီဘြဲ ႔ေထာက္ခံစာ ထုတ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

၂၂။ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္၏ ဘြဲ႕ႏွင္းအစမ္းေလ့က်င့္ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္က်င္းပမည့္ေန႔မွာ မတ္လ ၇ ရက္ ျဖစ္သည္။

75439476_501649093894755_7748459990867771392_n.jpg


Read times Last modified on Thursday, 05 December 2019 10:59
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.