Monday, 04 February 2019 04:44

4ba7b9_555f8c3106b24544994dd0f83457720b_mv2_d_1824_1712_s_2.png

 

(၁) တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(၂) သင္တန္းကာလ (၆) လကို ၿပီးဆုံးသည္အထိ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သင္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္(Certificate) ရရွိပါမည္။

(၃) ေခတ္မီ Lab ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးပါမည္။

(၄) Engineering & Technology ႏွင့္ Hospitality & Tourism ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

(၅) နည္းပညာနွင့္ သက္ေမြးပညာလုပ္ငန္းသေဘာအရ က်န္းမာေရးေကာင္းသူျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ရုံ၊ ကုမၸဏီ၊ ဟုိတယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးပါက လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ႏိုင္မည့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ဦးစားေပးပါမည္။

(၆) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ၊ ေက်ာင္းသား၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း၊ အမွတ္စာရင္းမူရင္း၊ ေက်ာင္းသား၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းတို႔အား (တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္အတြက္) တစ္ပါတည္း တင္ျပႏုိင္ရမည္။ မွတ္ပုံတင္မရွိပါက (၃) လတြင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ရပ္ကြက္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္တကြ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(၈) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား Interview ေျဖဆုိရပါမည္။

(၉) Hospitality & Tourism ဘာသာရပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ပတ္(စ္)ပို႔ ဓာတ္ပုံ (၁) ပုံ ယူလာရပါမည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ား

Courses for Hospitality & Tourism

1. Front Office Operations

2. Housekeeping Operations

3. Restaurant Operations

4. Retail Operations

Courses for Engineering & Technology

1. Electrical Engineering

2. Electronic

3. Residential Air-Conditioning

4. Building Fixtures & Equipment

5. Mechatronics (Basic Servicing)

6. General Welding

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမ ၆ ရက္

သင္တန္းေနရာ - SMVTI သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း အမွတ္ (၁၂၃)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္ - ဖုန္း ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၂ (General Office)

(ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၄.၂.၂၀၁၉ ရက္မွ ၁၅.၂.၂၀၁၉ ရက္အထိ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀နာရီအတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။)

မွတ္ခ်က္။    ။ အစုိးရရုံးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

source; EDGE


Read times
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.