Tuesday, 05 November 2019 09:33

595e789aa3630f1d008b7d0c_1.jpeg

စိတ္အတက္အကၽျဖစ္တာျမန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕ စိတ္ခံစားခၽက္အတိုင္း ျပဳမူေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာေနထိုင္မႈပံုစံကိုသာမက တျခားသူမၽားနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုတဲ႔အခါမွာလည္း အေကာင္းဘက္ကျဖစ္ေစ၊ အဆိုးဘက္ကျဖစ္ေစ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ခံစားမႈေတြကို ထိန္းခၽဳပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ လူတိုင္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသူေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ဒီ Article မွာ မိမိရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြကို ထိန္းခၽဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အခၽိဳ႕ေသာအေျခခံကၽတဲ့အခၽက္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ အေျခအေနကို ေရြးခၽယ္ပါ

မလိုခၽင္တဲ့စိတ္ခံစားမႈေတြျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနပတ္ဝန္းကၽင္ကို မေရြးခၽယ္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မဖန္တီးပါနဲ႔။ ဘယ္အရာေတြက ကိုယ့္ကိုစိတ္တိုေစလဲ၊ စိတ္ထိခိုက္ေစလဲဆိုုတာ နားလည္ေအာင္လုပ္ၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုး မေကာင္းတဲ့ Emotion ေတြျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို ေရွာင္ႏုုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

>>> လုပ္ငန္းခြင္မွာ အိပ္မငိုက္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ႔ အခ်က္မ်ား

မိမိဟာေဒါသအလြယ္အကူထြက္တတ္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကိုုယ့္ရဲ႕လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုု Deadline အနားနီးမွကပ္ၿပီးမလုပ္ပါနဲ႔။ အလုပ္ေတြအကုန္ၿပီးသြားၿပီဆုုိရင္လည္း ကိုုယ့္အထက္လူႀကီးကိုု Report မတင္ခင္ အနည္းဆံုး ၁၀မိနစ္ခန္႔အခၽိန္ယူၿပီး စစ္ပါ။

၂။ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ပါ

ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Client က မိမိကုန္ပစၥည္းေလာက္ အရည္အေသြးမေကာင္းတာမၽိဳးကို ၿပိဳင္ဘက္ဆီမွ ဝယ္ယူသြားတယ္ဆိုၾကပါစို႔။ ဒါကၽြန္မတို႔အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာပါပဲ။ ဒီလုုိျဖစ္လာလုုိ႔ စိတ္ညစ္တယ္၊ စိတ္ဓာတ္ကၽတယ္ဆုုိၿပီး လုပ္လက္စအလုပ္ေတြကို ရပ္ပစ္လိုက္လို႔မရပါဘူး။

ဒီလုုိဆုုိးဝါးတဲ့အေျခအေနဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာတာလဲ၊ ဘယ္လိုအခၽက္ေတြေၾကာင့္ ဒီလုုိျဖစ္လာတာလဲဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ဘာေတြျပန္ႀကိဳးစားရမလဲ၊ အရင္ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္မလဲစတဲ့ Key Point ေတြကို ထုတ္ႏႈတ္၊ အေျခအေနကိုသံုးသပ္ၿပီး လက္မေလၽွာ႔ဘဲေရွ႕ဆက္သြားရပါမယ္။

>>>ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႐ုံးျပန္ခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိေအာင္ကုန္ဆုံးသင့္တဲ့ နည္းလမ္း (၄) ခ်က္

၃။ မိမိရဲ႕ အာရံုကိုေျပာင္းလဲပါ

စိတ္ခံစားခၽက္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့အရာဟာ ဘယ္ကလာသလဲဆုုိတာ ေသခၽာသိရွိၿပီးတာနဲ႔ အာရံုေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မေကာင္းေသာ အေတြးေတြကို ဦးေႏွာက္ထဲမွ ျမန္ႏိုင္သမၽွျမန္ေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္မလဲ ဘယ္လိုႀကိဳးစားႏိုင္မလဲဆိုတာကိုပဲ အာရံုစိုက္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ပါ။

၄။ အေတြးေတြကို ေျပာင္းလဲပါ

စိတ္ခံစားမႈကို အဆိုးဆံုးတြန္းပို႔ေစတာ မိမိရဲ႕ေမၽွာ္လင့္ခၽက္ ယံုၾကည္ခၽက္ေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆံုးရွံုးလို႔ ဝမ္းနည္းတာ၊ လိုခၽင္တဲ့အရာက ကိုယ့္စိတ္တုုိင္းကၽမျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေဒါသထြက္တာ၊

ျဖစ္ခၽင္တာတစ္ခု ျဖစ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ေပၽာ္တယ္ဆိုတာ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာေတြကို မိမိဘက္ကဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လက္ခံလဲေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

>>>အင္တာနက္ရွိရံုနဲ႔ ရံုးတက္စရာမလုိပဲ လုပ္နိုင္တဲ့ ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား

အေျခအေနကို မေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုးေတာ႔ မိမိရဲ႕အေတြးအျမင္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါေသးတယ္။

မိမိကို စိတ္မခၽမ္းသာေစတဲ့ အေတြးဆိုးေတြကို ေပၽာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာေတြနဲ႔ အစားထိုးပစ္တာမၽိဳး (သို႔မဟုတ္) အေကာင္းဘက္ကအျမင္နဲ႔ ေတြးၾကည့္တာမၽိဳးေတြနဲ႔ အဆိုးကိုလက္ခံႏိုင္လာေအာင္ ေရာင့္ရဲတတ္လာေအာင္ အေလ့အကၽင့္ျပဳလုပ္ပါ။ ​

၅။ တံု႔ျပန္မႈကို ထိန္းခၽဳပ္ပါ

အေရွ႕မွာေျပာျပခဲ့တဲ့ အာရံုစိုက္မႈေျပာင္းပစ္တာေတြ၊ အေတြးေျပာင္းလဲပစ္တာေတြ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဖူးဆိုလၽွင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ မိမိကတစ္ဘက္လူ (သို႔မဟုတ္) အေျခအေနအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မလဲဆိုတာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းခၽဳပ္ပါ။

ေဒါသထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းသာလြန္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုတ္တရက္မတံု႔ျပန္မိေစဖို႔ သတိရွိပါေစ။

>>>အစမ္းခန္႔ကာလ အလုပ္မွထြက္သည့္အခါ / အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္အခါ ဘာေတြသိထားသင့္လဲ

 

အသက္ဝဝတစ္ခၽက္ရွဴ သြင္းပါ။ မၽက္လံုးမိွတ္ၿပီး ၅ စကၠန္႔ခန္႔ စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးကာမွ တံု႔ျပန္ပါ။ ေနာက္ဆံုး မၽက္ႏွာအမူအရာကို မထိန္းခၽဳပ္ႏိုင္ခဲ့မိရင္ေတာင္ ကိုယ္အမူအရာကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းႏိုင္ပါေစ။

Ref My World


Read times Last modified on Tuesday, 05 November 2019 10:12
Rate :
(0 votes)

2 comments

 • Lajuana Menier
  Comment Link

  If some one wants to be updated with hottest technologies then he must be pay a visit this site and be up to date all the time.|

  Sunday, 17 November 2019 17:00 posted by Lajuana Menier
  Report
 • Celina Rauzman
  Comment Link

  What's up to all, the contents present at this site are really awesome for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.|

  Monday, 11 November 2019 18:41 posted by Celina Rauzman
  Report

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.