အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • ထုတ္ကုန္ေတြအေၾကာင္းကို Showroom ပံုစံ မ်ိဳးစံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ online မွတစ္ဆင့္ သင့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိႏုိင္ျခင္း..
  • မိုဘိုင္း၊ Tablet ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေသာလွပေသသပ္သည့္ 3 in 1 Website ...
  • Email ၊ လိပ္စာမ်ား ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူစံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ျမန္ဆန္ေသာဆက္သြယ္မႈ...
  • Google တြင္ရွာေသာအခါ website ကို အလြယ္တကူေတြ႕ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာ နည္းပညာ ( SEO )...
  • Product မ်ား၏အေၾကာင္းကို customer မ်ား အေသးစိတ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ေသာ website ပံုစံ...
  စာရင္းသြင္းရန္  

  စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္း၊ စာသား

  တစ္ႏွစ္လွ်င္ျပင္ဆင္မႈ

  Professional ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး

  ကိုယ္ပို္င္ Email လိပ္စာ

  (၁၀) မ်က္ႏွာ

  (၆) မ်က္ႏွာ

  (၂၀) ပံု

  (၂) ခု

  Sale Direct Line

  Yangon : +95 9 448001662

  Mandalay : +95 2 4000611

  Customer Service

  Phone : +95 9 795930109

  Email : [email protected]