အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • သင့္ Customer မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ website
  • မိုဘိုင္းဖုန္း ၊ Tablet ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ လွပေသသပ္သည့္ 3 in 1 website
  • Email ၊ လိပ္စာမ်ား ေဖာ္ျပေပးထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ။
  စာရင္းသြင္းရန္  

  စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္း၊ စာသား

  တစ္ႏွစ္လွ်င္ျပင္ဆင္မႈ

  Professional ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး

  ကိုယ္ပို္င္ Email လိပ္စာ

  (၁) မ်က္ႏွာ

  (၁) မ်က္ႏွာ

  -

  -

  Sale Direct Line

  Yangon : +95 9 448001662

  Mandalay : +95 2 4000611

  Customer Service

  Phone : +95 9 795930109

  Email : [email protected]