ရန်ကုန်တွင် လက်ရှိခေါ်ယူနေသည့် Digital Marketing အလုပ်အကိုင် (၁၁) ခု
ရန်ကုန်တွင်  လတ်တလော ခေါ်ယူနေသော Digital Marketing အလုပ်အကိုင်များကို ရန်ကုန်လမ်းညွှန်မှ  စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

၁။ Myanmar Marketing Research and Development (MMRD) Ltd.
Position - Guide Developer (3 Posts)
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/2Do8Hlj

၂။ Gold Yacht Company Limited (Marketing and Communications)
Position - Digital Marketing Executive
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/3fbM7tk

၃။ City Mart Holding Co.,ltd
Position - Digital Marketing Manager
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/39Dczuu

၄။ Puppy Paradise
Position - Digital Marketing
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/314UOAo

၅။ Steel King Co.,Ltd
Position - Creative Digital Marketing Assistant
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/3gcgmSd

၆။ Canal+ Myanmar
Position - Digital Marketing Specialist
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/3jS0hmT

၇။ Talent Experts
Position - Digital Marketing Manager
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/33aitSS

၈။ KTK Electrical  Engineering Co.,Ltd
Position - Digital Marketing Executive
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/2DnBIx9  

၉။ Best Guiding Star Co.,Ltd
Position - Digital Marketing Executive
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/2P65M2X

၁၀။ Heineken Myanmar Limited
Position - Digital Marketing Manager
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/2DkxIgS

၁၁။ Source Code Co.,Ltd
Position - Digital Marketing Executive
Salary - Nego
လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။
https://bit.ly/2DnEHFR

<< Back
Business Read 216 times

Featured categories

All categories